Baltic Stone – Rewal

Regulamin wynajmu

Regulamin wynajmu

 1. Niniejszy regulamin reguluje warunki najmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym Baltic Stone w Rewalu przy ul. Kormoranów 33A
 2. Dokonując rezerwacji poprzez stronę internetową www.balticstone-rewal.pl najemca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
 3. Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych oraz do stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi ośrodka, w tym pracowników ochrony.
 4. Przez kierownictwo ośrodka rozumie się wynajmującego oraz osoby działające na rzecz i w imieniu wynajmującego. Obsługę ośrodka stanowią wszystkie osoby zatrudnione przez wynajmującego na jakiejkolwiek podstawie prawnej na terenie ośrodka.
 5. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona przez kierownictwo ośrodka lub obsługę ośrodka o opuszczenie terenu ośrodka. Odmowa skutkowała będzie powiadomieniem odpowiednich organów, w tym Policji oraz podjęciem wszelkich dalszych kroków prawnych z tego wynikających, w tym wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenia lub karnego.
 6. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku 40% w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji.
 7. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem wpływu kwoty zadatku na rachunek bankowy wynajmującego oraz potwierdzenia rezerwacji przez wynajmującego na wskazany podczas rezerwacji przez najemcę adres e-mail.
 8. Po wpłaceniu zadatku najemca nie może od zawartej umowy odstąpić. W razie niewykonania umowy przez najemcę, w tym rezygnacji z pobytu – także wskutek okoliczności, za które najemca nie ponosi odpowiedzialności – wynajmujący ma prawo bez wyznaczenia dodatkowego terminu od zawartej umowy odstąpić i wpłacony zadatek zatrzymać. W przypadku odstąpienia od umowy przez wynajmującego, wynajmujący zwraca najemcy zadatek we wpłaconej wysokości. Przepisu art. 394 § 1 i 3 kodeksu cywilnego nie stosuje się.
 9. W razie wykonania umowy zadatek zaliczany jest na poczet ceny pobytu.
 10. Cenę pobytu wraz z dopłatą za dokwaterowanie zgodnie z dokonaną rezerwacją należy uiścić niezwłocznie po przybyciu podczas zameldowania u kierownictwa ośrodka.
 11. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie ośrodka z przyczyn nieleżących po stronie wynajmującego nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu ceny za pobyt zgodnie z zawartą umową.
 12. Za zgodą kierownictwa ośrodka, po wniesieniu dodatkowej opłaty oraz dopełnieniu obowiązku meldunkowego na wniosek najemcy do najmowanego domku może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba.
 13. Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu u kierownictwa ośrodka.
 14. Pobyt osób niepełnoletnich w ośrodku Baltic Stone możliwy jest tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Zameldowania osób niepełnoletnich dokonują osoby pełnoletnie sprawujące nad nimi opiekę.
 15. Baltic Stone zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osób pod widodcznym wpływem alkocholu lub środków odurzających a także osób zachowujących się w sposób wulgarny lub agresywny.
 16. Na zabezpieczenia szkód materialnych wyrządzonych przez najemcą oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą najemca wnosi przy zameldowaniu u kierownictwa ośrodka zwrotną kaucję w wysokości 200,00 zł.
 17. Po przekazaniu domku najemcy najemca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu wyposażenia domku oraz podpisania protokołu odbiorczego.
 18. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 19. Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony parking niestrzeżony. Do bezpłatnej dyspozycji najemcy każdego domku jest 1 miejsce parkingowe.
 20. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku pozostawienia przez najemcę samochodu na parkingu, o którym mowa w punkcie 20 (w tym za kradzież samochodu), ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w wyniku pozostawienia przez najemcę lub osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą jakichkolwiek rzeczy na terenie ośrodka.
 21. Wynajmujący nie przyjmuje żadnych rzeczy na przechowanie. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą lub zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 22. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności w pobycie powstałe z przyczyn niezależnych od wynajmującego, np. przerwy w dostawie prądu lub wody.
 23. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
 24. .Osoby niezameldowane w ośrodku Baltic Stone mogą przebywać na terenie ośrodka po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie kierownictwa lub obsługi, oraz wyłącznie w godzinach od 8:00 do 21:00.
 25. Rozpalanie grilla na terenie ośrodka dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez kierownictwo lub obsługę ośrodka i z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów przeciwpożarowych.
 26. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia papierosów. Każdorazowe złamanie tego zakazu skutkuje obowiązkiem zapłaty do rąk kierownictwa ośrodka kary pieniężnej w wysokości 500,00 zł.
 27. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Osoby, które nie będą przestrzegać powyższego zakazu będą musiały niezwłocznie opuścić ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 28. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia wszystkie osoby przebywająca na terenie ośrodka zobowiązane są postępować zgodnie z wywieszoną w domku instrukcją przeciwpożarową.
 29. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw i innych atrakcji posadowionych na terenie ośrodka wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych i na wyłączną ich odpowiedzialność.
 30. Nie zezwala się na pobyt zwierząt na terenie ośrodka.
 31. Najemca jest zobowiązany do zdania domku w stanie zgodnym z protokołem odbiorczym.
 32. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki w wyposażeniu najmowanego domku oraz wszelkie inne szkody materialne w mieniu ośrodka Baltic Stone wyrządzone przez najemcę i osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą.
 33. Wykorzystanie przez wynajmującego kaucji, o której mowa w punkcie 16 nie ogranicza prawa wynajmującego do dochodzenia od osób wskazanych w punkcie 33 dalszych roszczeń odszkodowawczych ponad kwotę wpłaconej kaucji.
 34. Przed opuszczeniem ośrodka najemca zobowiązany jest zostawic po sobie porzadek oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 35. Po zakończonym pobycie najemca zobowiązany jest do rozliczenia się wobec kierownictwa ośrodka z wyposażenia najmowanego domku zgodnie z protokołem odbiorczym, zdania klucza oraz podpisania protokołu zdawczego.
 36. Kaucja, o której mowa w punkcie 16 jest zwracana najemcy po podpisaniu protokołu zdawczego.
 37. W przypadku zgubienia klucza do domku najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 PLN.
 38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo oraz obsługa ośrodka.
 39. W okresie od 24.04 do 20.06 oraz od 31.08 do końca sezonu obowiązuje dopłata za prąd według wskazań podliczników umieszczonych w każdym domku według stawki ENEA.
 40. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazało się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 41. Dla oceny niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie.
 42. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.04.2017 roku.